Súťažný poriadok previerky pripravenosti DHZ

V záujme jednotného postupu vykonávania verejnej previerky pripravenosti požiarnych družstiev (ďalej len PD) verejných (obecných) a závodných dobrovoľných požiarnych zborov formou súťaže, vydáva DPO SR tento súťažný poriadok. Súťažný poriadok predstavuje súhrn organizačných pokynov a zásad, technických podmienok, pravidiel a ustanovení, ktoré sú záväzné pre organizátorov súťažiace kolektívy a rozhodcov. Previerka pripravenosti požiarnych družstiev podľa tohto súťažného poriadku je organizovaná s cieľom preverovania úrovne výsledkov v oblasti školenia a výcviku členov DPO SR, zaradených do verejných (obecných) a závodných dobrovoľných požiarnych zborov a zvyšovania ich fyzickej a psychickej odolnosti a akcieschopnosti požiarnej techniky a výzbroje. Vyhlasovateľov a organizátorom tejto výcvikovej aktivity je vždy príslušný orgán DPO SR, v úzkej súčinnosti so Zborom požiarnej ochrany SR, starostami obcí, primátormi miest a právnickými osobami.

http://www.dposr.sk/uvod/sutazny-poriadok.pdf